Spelbolag kan få granska fler personuppgifter

Spelbolag kan få granska fler personuppgifter

I regeringens senaste lagrådsremiss, som presenterades den 16 november 2023, föreslås åtgärder som syftar till att ge licenshavare befogenhet att hantera och analysera personuppgifter för att upprätthålla en omsorgsplikt och därigenom skydda spelarna mot överdrivet spelande.

Denna omsorgsplikt sträcker sig till att inkludera spelares hälsotillstånd och ekonomi för att möjliggöra åtgärder för att förebygga och minska problematiskt spelande. Det föreslås även ett nytt krav på skriftligt godkännande vid telefonförsäljning av spel, samt högre sanktionsavgifter för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen.

Syftet med förslaget är att öka konsumentskyddet och bekämpa kriminalitet. Regeringen föreslår att lagändringen ska börja gälla den 1 april 2024.

Förslagets olika delar

En av de centrala punkterna i regeringens förslag är att ge licenshavare ökad befogenhet att behandla personuppgifter inom ramen för deras arbete med omsorgsplikten. Denna omsorgsplikt är viktig för att skydda spelare från spelproblem och för att kunna vidta åtgärder vid tecken på potentiellt problematiskt spelande.

Genom att tillåta behandling av hälsouppgifter och ekonomisk information kan spelaktörerna skapa en helhetsbild av spelarens situation och därigenom effektivt vidta åtgärder för att förebygga eller förhindra spelberoende.

Vidare föreslår regeringen en justering av sanktionsavgifterna för överträdelser av penningtvättslagen. Genom denna åtgärd kommer sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättslagen att kunna uppgå till samma nivå som för överträdelser av spellagen. Detta syftar till att skapa en mer enhetlig och kraftfull lagstiftning för att motverka kriminell verksamhet kopplad till spel om pengar.

En tredje signifikant ändring som föreslås är införandet av ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Skriftlighetskravet existerar redan vid andra former av telefonförsäljning sedan 2018.

Omsorgsplikten är en central del av konsumentskyddet

Enligt förslaget kan spelaktörer behandla personuppgifter som spelare frivilligt lämnar och analysera uppgifter om spelbeteende för att vidta spelansvarsåtgärder. Majoriteten av remissinstanserna, inklusive Integritetsskyddsmyndigheten och Statskontoret, stöder förslaget och betonar att omsorgsplikten är en kärnkomponent i att säkerställa en sund spelreglering.

Regeringen och flera remissinstanser anser att förslaget minskar risken för spelproblem och överskuldsättning.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) understryker vikten av tydliga riktlinjer kring licenshavares rätt att behandla spelarnas uppgifter då omsorgsplikten är den mest centrala delen av konsumentskyddet i den svenska spelregleringen.

Spelbranschens riksorganisation (Sper) ställer sig också bakom förslaget gällande att behandling av personuppgifter ska vara tillåtet inom omsorgsplikten, men avstyrker förslagen om skriftlighetskrav vid telefonförsäljning samt höjda böter vid överträdelser av penningtvättslagen. Sper företräder elva olika spelbolag, exempelvis ATG, Kombispel, Postkodlotteriet, Svenska Spel och Betsson.

Arbetet mot en tryggare spelmarknad fortsätter

Sammanfattningsvis syftar regeringens förslag till att skapa en mer ansvarsfull och reglerad spelmarknad genom att ge spelbolag rätt att behandla personuppgifter för att förebygga problematiskt spelande och genom att stärka konsumentskyddet med skriftlighetskrav vid telefonförsäljning. Dessa initiativ representerar ett steg framåt mot att skapa en tryggare spelmiljö för svenska medborgare och bekämpa kriminalitet inom spelområdet.

Förslagen innefattar justering av sanktionsavgift vid penningtvätt och införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning för att stärka konsumentskyddet och motverka kriminell verksamhet kring spel om pengar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *